فارسی
English
جستجو
فیبر خمیر
این روش برای اندازه گیری طول فیبر با وزن متوسط طراحی شده است. اگر طول فیبر(l)  میلی مترو وزن فیبر (W) میلی گرم باشد ،برای خمیر داده شده ، وزن متوسط طول (L) برابر با Σ(wl)/Σw و مجوع وزن حاصل برابر با وزن طول هر یک از فیبرها به وزن کل الیاف.

1.2 –اگر از هر روش طبقه بندی Clark   یا  Bauer-McNett  استفاد شود دقت نتیجه اظهار شده یکسان است.

1.3- فیبر طول نیز ممکن است به روش  TAPPI T 271  "طول فیبر از کاغذ و خمیر کاغذ  به صورت آنالیز خودکار  نورقطبی  با استفاده از نور پلاریزه شده. " اندازه گیری شود. نتایج ممکن است با مقدار محاسبه شده با روش های غیرمشابه مطابقت نداشته باشد.

پالایش خمیر با دستگاه PFI

برای پالایش خمیر، مقدار 24 گرم خمیر بر مبنای وزن خشک جدا کرده و در داخل یک بشر به حجم به یک لیتر میرسانیم. سپس سوسپانسیون را به داخل دستگاه disintegrator ریخته و با دور 2500 دور در دقیقه به مدت 2 دقیقه هم‌‌ می‌زنیم تا خمیر به خوبی از هم باز شود.

در واقع خمیر باید در دستگاه disintegrator  با درصد خشکی 2.4 باشد یعنی حجم سوسپانسون داخل محفظه به 1000 میلی لیتر برسد. پس از انجام این عمل خمیر را بر روی غربال با مش 200 آبگیری میکنیم تا به درصد خشکی 10 درصد برسد(یعنی حجم 240 ml )

نکته: درصد خشکی خمیر مورد آزمایش 7 درصد بود پس:

فرمول

/ (1-MC) = (24)/ (1-. /07) = 25/80 gr وزن خشک خمیر= وزن تر خمیر

پس مقدار 25.8 گرم خمیر تر (معادل 24 گرم خمیر خشک) را برداشته و عملیات فوق را انجام‌‌ می‌دهیم.

نکته: پس از آنکه خمیر را با دست آبگیری کردیم آن را با آب مقطر به حجم 240 گرم‌‌ می‌رسانیم.

ویژگی PFI : نیرو 3-3.5 نیوتن بر میلی متر و Gap بین روتور و استاتور 2دهم‌‌ می‌باشد.

 

روش کار:

 ابتدا سپانسیون خمیر را به داخل محفظه‌ی PFI قرار داده و رطوبت آنرا با کمک هم زدن دستی یکنواخت‌‌ می‌نماییم. سپس خمیرها را به طور مساوی به 4 قسمت تقسیم کرده وآنها را کاملا با ضخامت یکان به جداره‌ی استاتور‌‌ می‌چسبانیم.

چون خمیر مورد آزمون کرافت‌‌ می‌باشد دور پالایش را بر روی 4500 دور تنظیم‌‌ می‌کنیم و دستگاه را روشن‌‌ می‌کنیم.

در این مرحله خمیر را به داخل یک استوانه مدرج ریخته حجم آن را به ml 1000 می رسانیم.

سپس سوسپانسیون را به داخل استوانه شیشه ای ریخته و پس از سه بار سر وته کردن آنرا به داخل دستگاه‌‌ می‌ریزیم. (دمای آب مورد آزمایش 23 درجه است) وهنگام ریختن  سوسپانسیون به داخل دستگاه باید دریچه‌ی زیرین آن بسته باشد ،سپس دریچه را باز‌‌ می‌کنیم .میزان آبی که در استوانه مدرجی که در زیر  لوله مایل قرار دارد ، مقدار درجه روانی را بیان‌‌ می‌کند.

نکته:در محاسبه درجه روانی باید دما و کانس مقدار مشخصی باشند در صورتی که در دما و کانس مورد استفاده در این محدوده قرار نگرفت باید از فاکتورهای تصحیح  دما وکانس ،مطابق استاندارد T  227  om-4    ا ز جدول 1 استفاده شود به این گونه که اگر دما از دمای اصلی کمتر شد مطابق این جدول مقداری را به آن اضافه‌‌ می‌کنیم  وبرای کانس ،اگر کانس مصرفی از کانس استاندارد کمتر بود ،باید مطابق جدول 1مقداری از آن کم کنیم .


فرمول تبدیل:

CSF =972-20(sr) +. /12(sr ) =972-20(18) +. /12(18 ) = 573/12

Sr=18

نکته: البته خمیر حاصل را خشک کرده و وزن خشک آن را اندازه گیری‌‌ می‌کنیم.سپس در یک جدول بر مبنای اصلاحیه و وزن خمیر اولیه با توجه به جدول، مقداری به عدد حاصل اضافه‌‌ می‌کنیم.

نکته: یادمان باشد اگر  خمیری داخل ظرف دستگاه PFI ماند آن را نیز با آب شستشو داده و با کشیدن  pin وسط ظرف آنرا داخل ظرف پایین‌‌ می‌ریزیم و به سوسپانسیون اضافه‌‌ می‌کنیم.
تمامی حقوق این سایت برای شرکت صنایع کاکتوس سبز محفوظ است
cactus-sabz.comcactus-sabz.com - زشزفعس-سشذظ.زخئ - صصص.زشزفعس-سشذظ.زخئ